KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla PİMECCO MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (ŞİRKET) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kişisel verileriniz doğrudan Müşterinin kendisinden fiziki, elektronik veya yazılı olarak toplanmakta olup aşağıda açıklanan amaçlar dâhilinde işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,
ŞİRKET Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,web sitesi üzerinden online bilgiler ve reklam trafiğinin takip edilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hizmet / Ürün / Mal Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet / Ürün / Mal Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hizmet / Ürün / Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet / Ürün / Mal Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, / Ziyaretçi / Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, / Müşteri Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte olup söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatın gereği olarak talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetlerine veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen tüm kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin; bugünden tarihten itibaren geçerli olmak üzere belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan, yukarıda yazılı ilgili üçüncü kişilere, aktarılmasına / paylaşılmasına, kişisel verilerimin kurum ile akdimin/başvurumun/görüşmemim sona ermesinden itibaren politikalarda belirtilen süreyle şirket tarafından saklanmasına rıza gösterdiğimi açıkça kabul ediyorum.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak PİMECCO MÜHENDİSLİKPROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / Umurbey Mah. Eski Orhangazi Cad. No:8/1-3 Gemlik / Bursa / Türkiye) adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@pimecco.com adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine pimecco@hs01.kep.tr elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

Veri Sorumlusuna Genel Başvuru Formu